XVIII redovna skupština akcionara

/ / Vesti

Dokumentacija

1.POZIV ZA XVIII RED.SKUP.
2.Predlog IO za izbor predsednika skupštine
3. Predlog NO za izbor preds. skup.
4. Predlog odluke skupština -izbor predsednika
5. Predlog IO za komisiju za glasanje..
6. Predlog NO za članove komis.
7. Zapisnik sa vanredne skupštine 18.04.2019
8. Predlog IO o usva. Zap.
9. Predlog NO o usv. Zap.
10. Predlog odluke skupštine o usvajanju zapisnika
11. Predlog IO o usvajanj izveštaja o poslovanju NO
12. Predlog od.No o isv.Izv.NO
13. Prdlog odl.Skupština o usv.Izv.NO
14. Pred. IO . o God.Izv.
15. Prdlog NO o usv.God.izv.
16. Predlog odluke Skupština-Godišnji izveštaj
17. Predlog I.O. o usvajanju izveštaja o reviziji
18. Pred.od. NO o usv.izv. rev.
19. Predlog odluke Skupštine o usvajanju izv. Revizora
20. Prdlog I.O. o usvajanju Godišnj.finan.izv.
21. Odluk. No o UT. i predGod.Fin iz.
22. Predl No o usv. Fin.god.izv.
23. Prdlog Odluke skupštine o usvajanju god.fin.
24. Izjava o primeni kodeksa kor.upr..
25. Predlog I.O. odluke o iskazanom gubitku
26. Predlog. od. No o isk. gub.
27. Prdlog odluke skupština o isk.gub.
28. Prdlog I.O. skup. za Revizora
29. Pred. od. No . sku. o isk.gub.
30. Prdlog odluke Skupštine o izboru revizora
31. Predlog I.O. o povlačenju sa MTP
32. Pred.odl. NO. sku. o povl,sa MTP.
33. Predlog odl. Skupš. o pov.MTP
34. Predlog I.O. o prestanku svoj. j.d.
35. Pred. od. NO. Skup. o prest. svojs. j.d.
36. Predlog odluke Skupš. o prest. svojs j.d.
37. Predlog I.O. o potvrdi odluke
38. Pred.odl. NO sku. o potv. odl.
39. Prdlog odluke Skupštine o potvrdi odluke
40. Formukar za glasanje akcionara u odsustvu
41. PUNOMOČJE ZA FIZIČKA LICA