ZAŠTITA OD POŽARA

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i sopstvenim kapacitetima, pružamo kompletnu uslugu iz oblasti zaštite od požara.

Usluge iz oblasti zaštite od požara

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i sopstvenim kapacitetima, služba zaštite od požara je organizovana tako da pored usluga izrade dokumentacije i akata iz ove oblasti, može pružati usluge i u svim drugim segmentima zaštite od požara kao što su usluge:

  1. kontrolisanja i održavanja protivpožarnih aparata
  2. kontrolisanja i održavanja hidrantske instalacije
  3. pregled gromobranske instalacije
  4. pregled elektro-instalacije
  5. pregled instalacije protivpanične rasvete
  6. periodični pregled sistema za automatsku dojavu požara
  7. periodični pregled sistema za automatsku detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova i para
  8. osnovne obuke i provere znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara
  9. izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara (izrada glavnog projekta zaštite od požara, izrada
    planova zaštite od požara, izrada plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara,
    program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, projekata instalacija
    stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara, projekata instalacija za automatsku detekciju
    eksplozivnih i zapaljivih gasova i para, izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona)
  10. izvođenja instalacija posebnih sistema za automatsku dojavu požara i detekciju eksplozivnih i 10
    zapaljivih gasova i para
  11. obeležavanja transportnih puteva i puteva evakuacije za slučaj požara
  12. stručnog referenta zaštite od požara (sprovođenje preventivno tehničkih mera zaštite od požara)
  13. usluga nabavke i isporuke nove protivpožarne opreme
  14. rad sa jonizujućim izvorima zračenja i detektorima dima, kao i njihovo privremeno ili trajno
    skladištenje
  15. Organizovanja pripremne nastave za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
    (posebna obuka iz oblasti zaštite od požara)

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP