PROCENA RIZIKA

Procena rizika se radi u skladu sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standarda ISO 31000 koji se odnosi na upravljanje rizicima, kao i dosadašnjim višedecenijskim iskustvom sa kojim naša firma raspolaže.

Pravni osnov za izradu Akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument čija je izrada propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju koji procenu definiše kao "analizu i ocenu u zaštiti lica, imovine i poslovanja". U članu 34. navedeni Zakon propisuje da se "planiranje sistema tehničke zaštite vrši na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom, u skladu sa ovim Zakonom". Pravni osnov za izradu Akta o proceni rizika, predstavlja i:

  • Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava
  • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite
  • Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Pravna lica su u obavezi da Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ažuriraju periodično u skladu promenom unutrašnjih i spoljašnjih uslova kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Za neposedovanje i neažuriranje Akta o proceni rizika predviđene su novčane kazne.

Usluge

Aktiva varovanje a.d. poseduje Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslugu procene rizika, i izrade Akta o proceni rizika, pruža zahvaljujući timu visoko kvalifikovanog kadra, koji zapošljava u svojim redovima (diplomirani elektroinženjeri, diplomirani menadžeri bezbednosti i protivpožarstva, diplomirani pravnici i ekonomisti, lica sa stručnim ispitom iz bezbednosti i zdravlja na radu, diplomirani inženjeri zaštite životne sredine, inženjeri računarstva).

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP