STRUČNA OBUKA

Stručna obuka radnika se vrši po programima O1, O2, O3 i O4. Aktiva varovanje ispunjava neophodne uslove za sprovođenje obuke u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, sve materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove.

Usluge

Aktiva varovanje a.d. vrši obuku radnika po programima O1, O2, O3 i O4:

 • za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja -  O1
 • za obavljanje poslova fizičko tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima  i drugim mestima okupljanja građana  - O2
 • za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad  izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad  i održavanja sistema tehničke zaštite – O3 (prema programu obuke O3 i O4)

Aktiva varovanje a.d. ispunjava neophodne uslove za sprovođenja obuke u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja,  sve materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove. Sa stečenim iskustvima nastavljamo sa kontinuiranim obukama i u 2016. godini, posebno po programu obuke O2. Svaki polaznik obuke koji ispunjava uslove iz člana 12. Zakona (punoletan, državljanin RS, najmanje III stepen SSS, lekarsko uverenje, prijava i ugovor), na prvom času obuke, dobija programski CD sa kompletnim materijalom za praćenje obuke, polaganje testa na kraju obuke, kao i pripremljenim odgovorima na pitanja za polaganje kod MUP-a  za licenciranje.

Redosled koraka u realizaciji

 1. Potvrdite, prijavite broj polaznika po obukama – rezervacija.
 2. Kompletirate dokumenta koja su potrebna za svakog polaznika.
  • a. Prijava za obuku sa čitko i kompletno popunjenim podacima.
  • b. Očitana ili kopirana lična karta.
  • c. Kopija državljanstva.
  • d. Kopija diplome gde se vidi koju školu je završio i stečeni stepen obrazovanja.
  • e. Lekarsko uverenje za poslove koje obavlja, ne starije od godinu dana.
 3. Ugovor između pravnih lica  i dostavi overen spisak polaznika obuke
 4. Obuka se realizuje u definisanom terminu.
 5. Fakturisanje i plaćanje
 6. Ukoliko je polaznik obuke prisustvovao časovima obuke, uspešno položio test i ispunio uslove iz Ugovora o obuci, dobija POTVRDU O OBUČENOSTI sa kojom se može prijaviti u MUP za polaganje ispita za odgovarajuću licencu.

Cena i informacije

 • Obuka O1 – 12.000,00 rsd
 • Obuka O2 – 9.500,00 rsd
 • Obuka O3 – 8.000,00 rsd
 • Obuka O4 – 7.000,00 rsd

Za informaciju o aktuelnim terminima obuke pogledati stranicu VESTI. Za sve dodatne informacije kontakt: Služba prodaje i marketinga, tel. 011/2192-968, Živko Stanković, tel. 063/10-20-322 ili e-mail: zivko.stankovic@aktiva-varovanje.rs

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP