BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Posedujemo licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i iskusne menadžere koji mogu pružiti neophodne usluge svakom pravnom licu i preduzeću.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu objavljen je 21. novembra 2005. godine ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005). Odredbe ovog Zakona jasno definišu obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi primena mera za bezbedan i zdrav rad, a za nepridržavanje tih odredaba određene su visoke prekršajne kazne.U Zakonu, u okviru glave III - Obaveze i odgovornosti poslodavca, utvrđena je obaveza poslodavca da izvrši procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Izradu Akta o proceni rizika poslodavac mora poveriti zaposlenom sa položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac može da angažuje pravno lice sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za vršenje procene rizika. Posedujemo licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i menadžere sa bogatim iskustvom u toj oblasti.

Pružamo sledeće usluge:

 • izradu Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini
 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • edukaciju i testiranje zapaslenih iz BZNR
 • mesečno servisiranje – Usluga referenta za BZNR
 • izrada elaborata ( za građevinske firme)
 • izrada Programa   osposobljavanja za pružanje prve pomoći
 • edukacija zaposlenih za pružanje prve pomoći

Usluga stručnog lica bezbednosti i zdravlja na radu

Usluga stručnog lica bezbednosti i zdravlja na radu na mesečnom nivou podrazumeva:

 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izrada Plana i Programa obuke – osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad;
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • vođenje obavezne evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • izrada i donošenje Odluke o pokretanju postupka procene rizika;
 • sastavljanje Plana sprovođenja postupka procene rizika;
 • prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;
 • procena rizika na svim radnim mestima u radnoj okolini u odnosu na opasnosti i štetnosti;
 • utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;
 • izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;
 • izrada Uputstava za bezbedan  rad u skladu za zakonskim, tehničkim propisima i standardima;
 • organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline i dostavljanje ponude za izvršenje usluge poslodavcu po cenovniku akreditovanih ustanova;
 • organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja sredstava i opreme za rad i dostavljanje ponude za izvršenje usluge poslodavcu po cenovniku akreditovanih ustanova;
 • praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremanje izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • u slučaju povrede na radu obavezno dolazi i sačinjava izveštaj o povredi na radu koji dostavlja nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja, a u slučaju teške i kolektivne povrede u obavezi je da izvesti nadležnu inspekciju rada;
 • prilikom vršenja redovnog i vanrednog nadzora  od strane inspekcijskih organa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kontakte sa istim obavlja stručno lice bezbednosti i zdravlja na radu;
 • povremeno obilazi, a obavezno po pozivu, dolazi kod poslodavca radi praćenja i kontrole primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih na radnom mestu i vođenje evidencije.

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP