Bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

Obavljanje poslova stručnog lica je u skladu sa članom 40. Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu su sledeće aktivnosti:

 • Sprovodi postupak procene rizika

 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada

 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline

 • Organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad

 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom

 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca

 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje

 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu

 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog

 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca